ભારતનો ઇતિહાસ

હડપ્પન સંસ્કૃતિ  (1) ઇતિહાસના પિતા તરીકે કોણે ઓળખવામાં આવે છે? ANS :- હેરોડોટસ (2) સિંધુઘાટી સભ્યતાનો સમયગાળો ક્યારનો મનાય છે? ANS :- ઇસ પૂર્વ 2500 થી ઇસ પૂર્વ 1750 ( લગભગ ) (3) હડપ્પન સંસ્કૃતિ ને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? ANS :- કાંસ્ય યુગીન સભ્યતા (4) સિંધુઘાટી સભ્યતાની મુખ્ય વિશેષતા શું છે? ANS … Read more