પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના   યોજનાનું નામ પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના યોજના લોન્ચ કરનાર સરકાર ભારત સરકાર    યોજના લોંચ કરનાર વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી  યોજનાની શરૂઆત ક્યારે થઇ ૮ એપ્રિલ ૨૦૧૫ શિશુ યોજના ૫૦૦૦૦ કિશોર યોજના ૫૦૦૦૧ થી ૫૦૦૦૦૦ તરુણ યોજના ૫૦૦૦૦૧ થી ૧૦૦૦૦૦૦ યોજનાના અરજી ફોર્મ માટેની વેબસાઈટ www.Mudra.Org.In   પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના   વડાપ્રધાન … Read more

પ્રધાનમંત્રી આયુષ્માન ભારત યોજના

પ્રધાનમંત્રી આયુષ્માન ભારત યોજના   યોજનાનું નામ પ્રધાનમંત્રી આયુષ્માન ભારત યોજના   યોજના લોન્ચ કરનાર સરકાર ભારત સરકાર    યોજના લોંચ કરનાર તત્કાલીન વિત્તમંત્રી શ્રી અરુણ જેટલી    યોજના લોંચ ક્યારે થઇ ૨૦૧૮   યોજનામાં લાભ કેવી રીતે લઇ શકાશે   ઓનલાઈન અરજી દ્વારા યોજનાની અંતિમ તારીખ નથી યોજનાની લાભાર્થી બીપીએલ કાર્ડ ધારક અને ૪૦૦૦૦૦ … Read more

વિદેશ અભ્યાસ લોન : બિન અનામત વર્ગ

વિદેશ અભ્યાસ લોન : બિન અનામત વર્ગ   યોજનાનું નામ વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજના : ગુજરાત બિન અનામત વર્ગ  યોજના લૉન્ચ કરનાર સરકાર ગુજરાત સરકાર યોજનાની અંતિમ તારીખ નથી યોજનાની લાભાર્થી બિન અનામત વર્ગ   યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે સહાય યોજનામાં કેટલા રૂપિયા મળશે   ૧૫૦૦૦૦ રૂપિયા મળશે યોજનાનું વ્યાજ દર ૪ % વ્યાજ દર … Read more

શૈક્ષણિક લોન યોજના : ગુજરાત બિન અનામત વર્ગ

શૈક્ષણિક લોન યોજના : ગુજરાત બિન અનામત વર્ગ   યોજનાનું નામ શૈક્ષણિક લોન યોજના : ગુજરાત બિન અનામત વર્ગ   યોજના લૉન્ચ કરનાર સરકાર ગુજરાત સરકાર યોજનાની અંતિમ તારીખ નથી યોજનાની લાભાર્થી બિન અનામત વર્ગ    યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે સહાય યોજનામાં કેટલા રૂપિયા મળશે   ૧૦૦૦૦૦૦  રૂપિયા મળશે યોજનાનું વ્યાજ દર ૪ % … Read more

પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના

પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના   યોજનાનું નામ પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના યોજના લૉન્ચ કરનાર સરકાર ભારત સરકાર    યોજના લૉન્ચ કરનાર વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી     યોજના લૉન્ચ ક્યારે થઇ ૦૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ યોજનાની અંતિમ તારીખ નથી યોજનાની લાભાર્થી BPL કાર્ડ ધારક  ગર્ભવતી મહિલા ને   યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય કુપોષણ ઘટાડવવું યોજનામાં કેટલા રૂપિયા મળશે   ૬૦૦૦ રૂપિયા … Read more

આયુષ્માન ભારત ડિજીટલ મિશન ( ABDM ) : ૨૦૨૨

આયુષ્માન ભારત ડિજીટલ  મિશન ( ABDM ) : ૨૦૨૨   યોજનાનું નામ આયુષ્માન ભારત ડિજીટલ મિશન (ADBM) : ૨૦૨૨ ABDM યોજના લોન્ચ કરનાર સરકાર ભારત સરકાર    ABDM યોજના ના લાભાર્થી ભારતના નાગરીકો ABDM યોજનામાં શું મળવા પાત્ર છે હેલ્થ આઈડી કાર્ડ   ABDM યોજનામાં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ નથી   ABDM યોજનામાં અરજી કરવા … Read more

પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના : ૨૦૨૨ – Prime Minister Scholarship Scheme ( PMSS ) : 2022

પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના : ૨૦૨૨ – Prime Minister Scholarship Scheme ( PMSS ) : 2022   યોજનાનું નામ પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના : ૨૦૨૨ – Prime Minister Scholarship Scheme (PMSS) : 2022 PMSS યોજના લોન્ચ કરનાર સરકાર ભારત સરકાર    PMSS યોજના લોંચ ક્યારે થઇ ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૫ PMSS યોજનાનું નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨ થી ૨૦૨૩ PMSS … Read more

ભારતની નવી શિક્ષણ નીતિ : ૨૦૨૨ – National Education Policy : 2022

ભારતની નવી શિક્ષણ નીતિ : ૨૦૨૨ – National Education Policy : 2022   યોજનાનું નામ ભારતની નવી શિક્ષણ નીતિ : ૨૦૨૨ National Education Policy : 2022 NEP યોજના લોન્ચ કરનાર સરકાર ભારત સરકાર    NEP યોજના લોંચ કરનાર વર્ષ ૨૦૨૨ NEP કોને લાગુ પડશે પુરા ભારતના વિદ્યાર્થીઓને NEP નો ઉદ્દેશ્ય જૂની શિક્ષણ નીતિની ખામીઓ દુર … Read more

અનુસુચિત જાતિ તાલીમ સહાય યોજના ૨૦૨૨ : ૨૦૨૩

અનુસુચિત જાતિ તાલીમ સહાય યોજના ૨૦૨૨ : ૨૦૨૩   યોજનાનું નામ અનુસુચિત જાતિ તાલીમ સહાય યોજના ૨૦૨૨ : ૨૦૨૩ યોજના લોન્ચ કરનાર સરકાર ગુજરાત સરકાર    યોજનામાં અરજી કરવાની તારીખ ૨૫/૦૭/૨૦૨૨ થી ૩૧/૦૮/૨૦૨૨ સુધીમાં યોજનાની લાભાર્થી અનુસુચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ   યોજનામાં અરજી કરનારની ઉમર છોકરાની : ૩૫ વર્ષ છોકરી : ૪૦ વર્ષ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય અનુસુચિત … Read more

વ્હાલી દીકરી યોજના

વ્હાલી દીકરી યોજના     યોજનાનું નામ વ્હાલી દીકરી યોજના યોજના લોન્ચ કરનાર સરકાર ગુજરાત સરકાર    યોજના લોંચ કરનાર તત્કાલીન મુખ્યમત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાની    યોજના લોંચ ક્યારે થઇ ૦૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯   યોજનાનો લાભ કઈ તારીખ પછી મળશે ૦૨/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ અથવા પછી જન્મેલ દીકરીઓને યોજનાની અંતિમ તારીખ નથી યોજનાની લાભાર્થી તાજેતરમાં જન્મેલ … Read more